14.05.2015

MZDY
-Pri výpočte zdravotnej odpočítatelnej položky sa zohľadňuje nastavenie údaja KRÁTIŤ ODP.ZDR.

14.04.2015

MZDY
- Doplnenie chýbajucich firemných odvodov v ponuke výplatný list od-do a pri odosielaní výplatneho listu ako email
- Potvrdenie pre 2% z roč.zúčtovania - dátum prehladu sa doplňa z parametrov pre výkazy
PLAT.PRIKAZY
- Pri výbere zo salda pri ShiftF6:triedenie : doplnenie klúčov číslo faktúry, variab.symbol a suma eur
- V oprave príkazov - doplnené AltF9 - hromadné zrušenie položiek bez bankových účtov
SKLADY

01.04.2015

VŠEOBECNÉ-PDF
- Pri posielaní prehladov cez e-mail, je možné pripojiť aj PDF (doteraz TXT,RTF,HTML)
- Nová verzia programu pre priame vytváranie PDF prehladov , vymaže sa vstupný súbor a odstránené chybové upozornenie pri tlači takto vytvorených PDF prehladov
SKLADY
- V prehlade - INVENTÚRNY STAV skladu - aktuálny - sumárny podla skladov je doplnený počet sklad.položiek za jednotlivé sklady (resp.syntetické účty)
MZDY

23.03.2015

VŠEOBECNÉ
- Po zobrazení prehladov doplnená možnosť pomocou ShiftF6 priamo vytvoriť PDF súbor (bez potreby použiť napr. PDFCreator). Po zobrazení prehladu je taktiež pomocou ALTF2: parametre možné použiť nastavenie parametra VÝSTUP na hodnotu 6 - PDF pre trvalé nastavenie výstupu do PDF súboru

SKLADY
- Doplnený nový prehlad: Výstupy-Skladová evidencia-Prehlady predaja podľa odberateľov-od dátumu do dátumu-za odberatela-triedený podľa skladov a celkových eur
- po výbere pre Virt.pokladňu je možné v zozname rušiť a pridávať položky (nielen editovať existujúce)

12.03.2015

UČTO-P
- POZNÁMKY - Do prehladov doplnený názov poznámky, IČO a DRČ
64BIT INSYPO
- po naštartovaní programov INSYPO je NUMLOCK zapnutý (nie je potrebne ho stlačit ako doteraz)
- Doplnený posun okna do lavého horného rohu ak nie je celoobrazový režim
- Doplnené nastavenie polohy okna a zobrazenie rozlíšenia obrazovky (je možné nastaviť stálu polohu okna po naštartovaní)
MTZ
- V údržbe skladov doplnená ponuka pre export položiek skladu vo formáte XML alebo CSV pre VIRTUÁLNU POKLADŇU finančnej správy
FAKTÚRY

02.03.2015

MZDY
- Do súboru zamestnancov doplnený dátum vylúčenej doby od-do pre výkaz pre Sociálnu poisťovňu
- NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM - Výkaz preddavkov - pri vytváraní výkazu za určitý mesiac sa do čísla výkazu a obdobia vyplatenia pre SP (aj do XML) doplní mesiac+1 (nasledujáci) , v údajoch prílohy sa mesiace nemenia
PLAT.PRÍKAZY
- pri vytváraní úhrad z miezd pri NEPRAVIDELNOM PRÍJME sa do ŠPEC.SYMBOLU nasadí mesiac+1 (ako v hlavičke výkazu pre neprav.príjem)
KONIEC ROKA
- úprava XML pre Daň.priznanie PO a Typ B za rok 2014
FAKTÚRY
- Tlač QR kódov:

16.02.2015

UDRŽBA SYSTÉMU
- Doplnená možnosť definovať previazaný druhý účet, kód DPH a kód učtovného prípadu pre % prepočet a automatické generovanie druhej vety pri percentuálnom rozúčtovaní nákladov

UČTO,SALDO
- J: Pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne všetky údaje ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý kód učtovného prípadu a kód DPH.
- P: Pri rozúčtovaní pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne účet a kód DPH ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý účet a kód DPH.

03.02.2015

UČTO
- Pri priamom učtovaní s rozúčtovaním doplnené ShiftTab pre 80 percentný prepočet
ŠTAT.VÝKAZY
- Doplnené nové PDF formuláre pre rok 2015 pre výkazy:
VTS 1-12 Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
OPU 1-12 Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciach a v komunikáciach
Stav 1-12 Mesačný výkaz v stavebníctve
Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle
Prod 13-04 Štvrtročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
PLAT.PRÍIKAZY

15.01.2015

KONIEC ROKA
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie PO pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ B pre rok 2014
MZDY
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ A pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Ročné hlásenie pre DU pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Mesačný výkaz pre Dôveru
(Platí od 1.2.2015 pre obdobie miezd 01.2015)

27.12.2014

NOVÁ VERZIA 2015 PROGRAMU INSYPO

Cenník nových verzií programov INSYPO

Objednávku pre novú verziu programu je možné vyplniť priamo na našej internetovej stránke www.femes.eu , resp. poslať na našu e-mail adresu femesala@insypo.sk

Ďalšie informácie o novej verzii a popis hlavných zmien nájdete v prílohe.

Stránky

Subscribe to FEMES, s.r.o. RSS