10.02.2012

MZDY:
- Doplnené formuláre pre FormEdik - PODKLAD k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia pre poisťovne VŠZP, Dovera a Union (pre max.2 zamestnacov , inak je potrebné podať výkaz ELEKTRONICKY)
- V programe INSYPOP – podv.učto – sa do MESAČNÉHO PREHLADU pre DÚ (nový prehlad od 01-2012)v rozpise jednotlivých zamestnancov nanapočítaval riadok 4 – Z toho dohody
VŠEOBECNÉ-veria pre 64 bit:
- Pri kopírovaní súboru (napr. súborov pre elektronické podanie) sa automaticky pripojí aj výstupna jednotka napr. USB klúč (dynamický MOUNT).

02.02.2012

MZDY:
- OPRAVENÁ NÁPLŇ do súhrnného súboru TXT pre Zdrav.poisťovne - podklad pre ročné zúčtovanie za rok 2011 (v súbore neboli naplnené sumárne hodnoty zdrav.poistenia za príslušné mesiace).
- V jednoduchom učte-opravený sumárny prehlad z ročného zúčtovania dane.
- Mesačný prehlad preddavkov pre DÚ - doplnené nastavenie kolónky Vykonané ročné zúčtovanie podla mzdového listu.
HIM-P:
- V podvojnom učte - v niektorých prípadoch bol UČTOVNÝ ODPIS vypočítaný aj po učtovnom odpísaní.
PLATOBNÉ PRÍKAZY:

19.01.2012

FORMULÁRE:
- Doplnené nasledovné formuláre pre program FormEdik
     (potrebné inštalovať formuláre aj program):
   Daňové priznanie fyzických osôb - TYP A - za rok 2011
   Daňové priznanie fyzických osôb - TYP B - za rok 2011
   Daňové priznanie právnických osôb - za rok 2011
   MESAČNÝ PREHLAD PRÍJMOV ZO ZÁV.ČINNOSTI a PREDDAVKOCH...
     pre rok 2012 (nový výkaz od obdobia miezd 01.2012 - podáva sa mesačne)

11.01.2012

PLATOBNÉ PRÍKAZY:
- INTERNETBANKIG - pri vytvorení súborov sa zohladnuje aj údaj PREDČÍSLIE ÚČTU
- PRE SPRÁVNE POUŽITE PRIDELENÝCH "OSOBNÝCH" účtov od 1.1.2012 pre Daňový úrad je možné postupovať NASLEDOVNE:
- pri automatickom vytvorení odvodu preddavku na daň z príjmov zamestnancov z miezd je možné zadať v parametroch platobných príkazov číslo zo súboru dodavatelov-odberateľov, ktoré reprezentuje DAŇOVÝ ÚRAD-Daň FO zo závislej činnosti, v ktorom zapíšeme do údaja

 PREDČÍSLIE ÚČTU         :  500259 - Daň z príjmov FO zo závislej činnosti

27.12.2011

NOVÁ VERZIA 2012 PROGRAMU INSYPO

Koniec roka
- V programe verzii 2012 boli upravené pre podvojné účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2011 podľa tlačiva MF SR, pre jednoduché účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB – TYP B pre podanie za rok 2011 podľa tlačiva MF SR .
- V jednoduchom účtovníctve aktualizované koncoročné výkazy pre NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE (Výkaz NO Uč.1-01 a Výkaz NO Uč.2-01).

Všeobecné

11.11.2011

OBECNÉ
- Doplnený fiškálny modul F4000 od firmy VAROS splňujúci podmienky pre fiškálne moduly od 1.1.2012, v parametroch sa zadáva číslo fiškálneho modulu=07, program INSYPO spolupracuje s programom manager TM4000, ktorý sa dodáva spolu s fiškálnym modulom Varos.
- V časti ARCHIVÁCIA doplnené archivovanie ako PRÍLOHA emailu.
FAKTÚRY:
- Po vytvorení a oprave faktúry - pomocná zostava zobrazujúca obsah práve vytvorenej faktúry - zobrazujú sa aj volné texty položiek faktúr (ak je nastavený parameter).

10.10.2011

FAKTÚRY:
- v ponuke Tlač faktúry programom Reports - doplnená možnosť tlače faktúr od-do (doteraz len konkrétna faktúra)
- v ponuke EXPORT faktúr - v zozname vybraných faktúr je možné cez F10 zobrazit faktúru
- v ponuke EXPORT faktúr - doplnený export faktúr vo formáte EDI ako TXT súbor
OBJEDNÁVKY:
- doplnené načítanie objednávok zo súboru formátu EDI - TXT (napr.COOP)
MZDY:
- Výpis mzdového listu - doplnený aj prehlad podľa mena pracovníka
UČTO,SALDO:
- P učto-Doplnené opakovanie predchádzajúcej skupiny učtovania
SKLADY:

13.09.2011

UČTO-P:
- Doplnená možnosť tlače výsledovky a súvahy podla číselníka aj do formulárov s anglickými textami riadkov (Suv11ENG.fed a Vys11ENG.fed).
- Doplnené XML pre výsledovku a súvahu podľa číselníka pre rok 2011 pre stránku DU.
SKLADY:
- Prehlady predaja podľa prípadov - doplnená marža za doklady a prípady.
- V prehladoch pri sledovaní dohodnutého odberu je možné vybrať len nesplnené sledované skupiny.
- Pri prevode na novú neexistujúcu položku sa prenesie aj syntetický účet.
- Hlásenie o liehu - zmena v opravnom XML súbore.
MZDY:

13.07.2011

MZDY
- Nové formuláre pre FormEdik pre zdravotné poisťovne (VsZP, Dovera, Union)
Bol doplnený riadok 1A. Počet všetkých zamestnancov.
Je potrebné inštalovať program aj formuláre.
- Od 1.7.2011 zmena daňového bonusu z 20.02 na 20.51 Eur
- Do formulára a súboru pre zdravotné poisťovne keď je email v dodav-odber. pre zdr.poisťovňu, potom má prednosť pred emailom firmy.
ÚČTO, SALDO
- Do príjmovej a výd.pokladničnej potvrdenky doplnený - Podpis príjemcu:

28.06.2011

MZDY
- Podľa Vestníka 5/2011 Úradu pre dohľad nad zdr. starostlivosťou od 31.5.2011 sa mení
štruktúra TXT súboru (dávky 514) - mesačný výkaz:
-telefón + email v 1.vete POVINNE
-prvá veta záhlavia dávky:
doplnený nový údaj: Celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých
zdrav. poisťovniach
-pri vytvorení TXT súboru doplnená podponuka:
- TXT súbor (dávka 514) - platná od 31.5.2011 - NOVÁ
- do 31.5.2011 - STARÁ
- pri vytvorení TXT súboru pre ZDR.POISŤOVŇU Dôvera (kód 24) sa
nekontroluje pobočka

Stránky