18.04.2012

VŠEOBECNÉ:
- Pri vytvorení súborov doplnená možnosť hneď odoslať vytvorený súbor emailom.
SKLADY:
- Prehlad dohodnutý odber: doplnená predajná cena a celkový predaj.
FAKTÚRY:
- V EXPORTE XML FAKTÚR - doplnená ponuka s možnosťou dynamického definovania ponuky a cesty pre odkopírovanie XML súborov do rôznych adresárov
UČTO:
- DPH výkaz – nadmerný odpočet - v doplnení výkazu nadmerný odpočet označený len jedným znamienkom mínus, v archíve v zozname výkazov sa nadmerný odpočet označí znamienkom +

16.03.2012

POZNÁMKY- P učto:
-Pri tlačí tabuliek – prílohy programom FormEdik sa tlačia len hodnoty rozne od nuly , nulové ostávajú prázdne
HIM:
- Od 1.3.2012 je znovu doplnený leasing (január a február. 2012 bol zrušený)
MZDY:
-Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnanca (pre účely darovania 2%) - do formulara – doplnená aj tlač miesta daňového úradu
- Denný vymeriavací základ sa zaokruhluje na 4 desatinné miesta nadol
SKLADY:

05.03.2012

MZDY:
- Doplnené vytvorenie XML súboru Daňové priznanie TYP A za rok 2011 pre DÚ – pre eDANE a EZU.
- V Ročnom zúčtovaní zamestnancov a v Daňovom priznaní TYP A – pri krátení nezdaniteľnej časti pri milionárskej dani a krártení nezd.časti na manželku sa vypočítaný krátený odpočet bral len ako celá časť čísla zaokrúhlená na EUR dole -opravené.
KONIEC ROKA:
- J: Daň.priznanie FO TYP B za rok 2011 – doplnené vytvorenie XML súboru pre eDANE a EZU

29.02.2012

MZDY:
- Špecifický symbol pri odvodoch pre Sociálnu poisťovňu sa tvorí v tvare MMRRRR.
- Ročný podklad pre zdravotné poistenie - rešpektuje prevodový mostík rodných čísiel pri zamestnancoch zo zahraničia.
POZNÁMKY:
- Bol doplnený nápočet prílohy(tabuliek).
- Bol doplnený nový formulár pre FormEdik pre prílohy(tabulky).
KONIEC ROKA:
- Daňové priznanie PO za rok 2011 - doplnené vytvorenie XML súboru pre DÚ.
ŠTATISTICKÉ VÝKAZY:
- Zmenený výkaz Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle pre rok 2012.

17.02.2012

MZDY:
- Doplnené vytvorenie súboru XML Mesačné preddavky pre eDane a EZU pre rok 2012.
- Mesačný prehlad preddavkov pre DU - v doplnení rozpisu zamestnancov doplnený štát zamestnanca (preddefinované SR), tlačí sa aj do formulára pre FormEdik (MesPred12.fed).
- Do krstného mena sa nepripája titul.
UČTO :
- Doplnené vytvorenie súboru XML DPH pre eDane a EZU pre rok 2012.
- P: doplnená tabuľková PRÍLOHA v POZNÁMKACH k individuálnej účtovnej uzávierke za rok 2011 (zatiaľ bez nápočtu).
VŠEOBECNÉ-veria pre 64 bit:

10.02.2012

MZDY:
- Doplnené formuláre pre FormEdik - PODKLAD k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia pre poisťovne VŠZP, Dovera a Union (pre max.2 zamestnacov , inak je potrebné podať výkaz ELEKTRONICKY)
- V programe INSYPOP – podv.učto – sa do MESAČNÉHO PREHLADU pre DÚ (nový prehlad od 01-2012)v rozpise jednotlivých zamestnancov nanapočítaval riadok 4 – Z toho dohody
VŠEOBECNÉ-veria pre 64 bit:
- Pri kopírovaní súboru (napr. súborov pre elektronické podanie) sa automaticky pripojí aj výstupna jednotka napr. USB klúč (dynamický MOUNT).

02.02.2012

MZDY:
- OPRAVENÁ NÁPLŇ do súhrnného súboru TXT pre Zdrav.poisťovne - podklad pre ročné zúčtovanie za rok 2011 (v súbore neboli naplnené sumárne hodnoty zdrav.poistenia za príslušné mesiace).
- V jednoduchom učte-opravený sumárny prehlad z ročného zúčtovania dane.
- Mesačný prehlad preddavkov pre DÚ - doplnené nastavenie kolónky Vykonané ročné zúčtovanie podla mzdového listu.
HIM-P:
- V podvojnom učte - v niektorých prípadoch bol UČTOVNÝ ODPIS vypočítaný aj po učtovnom odpísaní.
PLATOBNÉ PRÍKAZY:

19.01.2012

FORMULÁRE:
- Doplnené nasledovné formuláre pre program FormEdik
     (potrebné inštalovať formuláre aj program):
   Daňové priznanie fyzických osôb - TYP A - za rok 2011
   Daňové priznanie fyzických osôb - TYP B - za rok 2011
   Daňové priznanie právnických osôb - za rok 2011
   MESAČNÝ PREHLAD PRÍJMOV ZO ZÁV.ČINNOSTI a PREDDAVKOCH...
     pre rok 2012 (nový výkaz od obdobia miezd 01.2012 - podáva sa mesačne)

11.01.2012

PLATOBNÉ PRÍKAZY:
- INTERNETBANKIG - pri vytvorení súborov sa zohladnuje aj údaj PREDČÍSLIE ÚČTU
- PRE SPRÁVNE POUŽITE PRIDELENÝCH "OSOBNÝCH" účtov od 1.1.2012 pre Daňový úrad je možné postupovať NASLEDOVNE:
- pri automatickom vytvorení odvodu preddavku na daň z príjmov zamestnancov z miezd je možné zadať v parametroch platobných príkazov číslo zo súboru dodavatelov-odberateľov, ktoré reprezentuje DAŇOVÝ ÚRAD-Daň FO zo závislej činnosti, v ktorom zapíšeme do údaja

 PREDČÍSLIE ÚČTU         :  500259 - Daň z príjmov FO zo závislej činnosti

27.12.2011

NOVÁ VERZIA 2012 PROGRAMU INSYPO

Koniec roka
- V programe verzii 2012 boli upravené pre podvojné účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2011 podľa tlačiva MF SR, pre jednoduché účtovníctvo: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB – TYP B pre podanie za rok 2011 podľa tlačiva MF SR .
- V jednoduchom účtovníctve aktualizované koncoročné výkazy pre NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE (Výkaz NO Uč.1-01 a Výkaz NO Uč.2-01).

Všeobecné

Stránky