Skočiť na hlavný obsah

Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu.

Program BYTSPOL funguje v operačnom systéme Windows (11/10/8.1/...). Verzia operačného systému Windows môže byť 32 alebo 64 bitová. Môže bežať ako samostatná aplikácia na jednom počítači, alebo v sieti počítačov (LAN). Existuje varianta programu pre rozúčtovanie jedného spoločenstva (sólo verzia) alebo pre viac spoločenstiev (multi verzia).

Pre správne rozúčtovanie je potrebné zadať:

  • Zoznam objektov.
  • Zoznam bytov v rámci objektov.
  • Zoznam vlastníkov bytov. Jeden vlastník môže vlastniť viac bytov, alebo jeden byt môže mať počas roka rôznych vlastníkov (predaj bytu a pod.).
  • Typy prepočítacích jednotiek (plocha, počet osôb, izbovitosť a pod.). Tabuľky percentuálneho rozdelenia nákladov podľa mesiacov.
  • Zoznam typov nákladov (teplo na UK a TUV, voda na TUV, studená voda, odvoz smetí, osvetlenie spoločných priestorov a pod.). U tých typov nákladov kde program automaticky rozpočíta celkové náklady na byty je potrebné zadať aj typ prepočítacej jednotky. U tých typov nákladov kde je zohľadnené percentuálne rozdelenie podla mesiacov (napr. teplo na UK) je treba zadať aj príslušnú tabuľku rozdelenia.
  • Konkrétne prepočítacie hodnoty pre jednotlive byty (plocha bytu, počet osôb v byte, počet izieb v byte, počiatočný a konečný stav pomerového merača a pod.).
  • Absolútne merané hodnoty alebo externe rozúčtované hodnoty pre byty (teplo na UK, a pod.).
  • Celkové náklady pre objekt a pre konkrétny typ nákladu.
  • Ak je BYTSPOL prepojený s INSYPO, je možné náklady automaticky prevziať z účtovníctva. Zálohové platby.

Po zadaní resp. prevzatí týchto hodnôt program BYTSPOL automaticky urobí vyúčtovanie pre jednotlivé byty resp. pre vlastníkov a keď je BYTSPOL prepojený s INSYPO, je možné preplatky alebo nedoplatky automaticky zapísať do salda ako pohľadávky resp. záväzky.

Program umožňuje aj výpočet výšky mesačnej zálohovej platby a vytvárať na základe ročného vyúčtovania prípadné zmenené predpisy pre ďalšie obdobie, rozličným spôsobom (napr. podla skutočnej spotreby určitého nákladu z ročného vyúčtovania). Keď je BYTSPOL prepojený s INSYPO, je možné tieto mesačné predpisy automaticky zapísať do salda ako pohľadávky.

Program BYTSPOL ďalej umožňuje sledovať tvorbu a čerpanie fondov (fond údržby, fond správy, a pod.), definovať vlastný tvar výstupných prehľadov, exportovanie údajov do .DBF súborov.

Cenník