Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

UČTO
ZMENA KONTROLNÉHO VÝKAZU DPH od 1.4.2016
-------------------------------------------------------------------
-Od 1.4.2016 dochádza k zmene KONTROLNÉHO VÝKAZU DPH. Zmena sa týka TABULKY B3 (Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr). V prípade, že celková suma ODPOČÍTAVANEJ DPH zo zjednodušených faktúr za príslušné obdobie (mesiac resp. štvrťrok) je menšia ako 3000 eur , nedochádza k žiadnej zmene v sposobe záznamu údajov do programov INSYPO , len bývalá TABUĽKA B3 pre tento prípad (odpočítavaná suma DPH je menšia ako 3000 eur) sa označuje ako TABUĽKA B.3.1.Doležitá zmena sa teda týka tých subjektov u ktorých je predpoklad, že za príslušné obdobie bude výška odpočítavanej DPH vačšia alebo rovná 3000 eur. (Doporučujeme prezrieť v archíve KVDPH , aká bola výška odpočítavanej DPH v minulých obdobiach v TABUĽKE B3).Ak existuje predpoklad,ze výška odpočítavanej dane sa bude blížiť k tejto sume ,je potrebné pri evidencii položiek zjednodušených faktúr použiť KÓD DPH smerujúci do TABUĽKY B3 a pri každej položke je potrebné uviesť aj DODAVATEĽA s príslušným IčDPH. V prípade,že použijete kód DPH smerujúci do TABUĽKY B3 a budete uvádzať aj príslušného dodavatela a za príšlusné obdobie sa nedosiahne výška odpočítavanej DPH >= 3000 eur , program správne nasmeruje sumárnu položku za všetky doklady do TABUĽKY B3.1 (ako doteraz) , ale v prípade, že sa presiahne hodnota odpočítanej DPH >= 3000 eur, nasmerujú sa údaje do TABUĽKY B3.2 v ktorej sa uvedú položky súčtovane za každého jednotlivého dodavateľa.

UPOZORNENIE:
Pre vytvorenie XML súboru KVDPH.xml pre Finančnú správu je potrebné v KAŽDOM PRÍPADE použit AKTUALIZOVANÚ VERZIU PROGRAMOV INSYPO platnú od 1.4.2016 , nakoľko aj v pripade,že nedosiahnete hranicu odpočítavanej DPH zo zjednodušenych faktúr 3000 eur , dochádza k zmene štruktúry súboru XML. (Nová štruktúra súboru KVDPH.xml sa uplatní prvýkrat za obdobie 04/2016 resp. za 2.štvrťrok 2016)

INFORMÁCIA K PRENOSU DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC - $69 ods.12 písmeno j, zákona DPH.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podľa METODICKɐHO POKYNU K PRENOSU DAŇOVEJ POVINNOSTI pri dodaní STAVEBNÝCH PRÁC podľa $69 ods.12 písm.j, zákona o DPH sa položky na ktoré sa uplatňuje pri predaji prenos daĺovej povinnosti NEUVÁDZAJÚ tieto faktúry ani do VÝKAZU DPH ani do KONTROLNÉHO VÝKAZU DPH (týka sa len prenosu stav.činnosti).Kupujúci-platitel DPH smeruje faktúru do TAB B1 (samozdanenie).V prípade,že predávajúci chce mať evidenciu faktúr,ktoré spadajú do režimu prenosu daňovej povinnosti pre stavebnú činnosť je možné použiť nejaký kód DPH, v ktorom do čísla riadku nápočtu základu dane do výkazu DPH uvedieme neexistujúci riadok výkazu DPH (napr. + 99). Týmto sposobom dosiahneme , že v prehladoch podľa kódov DPH sa pod týmto kódom objavia všetky vystavené faktúry spadajúce do režimu prenosu daňovej povinnosti - stavebná činnosť.
Poznámka:
Vzorové kódy DPH distribuované s programamiINSYPO je možné prezerať v ponuke: Aktualizácia učtovania DPH , po stlačení klavesy TAB sa zobrazia vzorové kódy.

MZDY
- Nový PDF formular: Žiadosť o vykonanie ROČ.ZUČTOVANIA
- doplnené POTVRDENIE O ZDANIT.MZDE pre rok 2016 podla podkladov z FS (zostáva aj formulár pre rok 2015),v PDF formulároch pre toto potvrdenie ponechaná len prvá strana bez vysvetliviek
- XML mesačné výkazy pre Soc.poistovnu su zmenené na verziu 2016
- Ročné zúčtovanie podľa zamestnancov a daň.priznanie Typ A - úprava výpočtu zam.prémie pre prípad celkového základu dane medzi 6 a 12 násobkom minimálnej mzdy - najmenšia hodnota zam. prémie obmedzena hodnotou nula

PLATOBNÉ PRÍKAZY
- V SEPA.XML znak "&" nahradený znakom "a" a znak medzera v tagu InstrId znakom - (vyžaduje Poštová banka)
- pri vytvorení SEPA.xml je preddefinovaná odpoveď pre BEZ DIAKRITIKY : ÁNO
- pri výbere z miezd sa najprv zobrazí obrazovka STÁLE PARAMETRE príkazu

SALDO
- V ponuke Úhrada z bankového výpisu doplnená ponuka pre úhradu zo SEPA.xml (SBA) výpisu