Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

SALDO
- Doplnená možnosť priameho položkového zápisu do tabuľky A2 resp. C1 kontrolného výkazu pri zázname pohladávok pomocou klávesy SHiftF5 bez potreby nahrávania v časti POHYBY SKLADOV (napr. pre užívateľov,ktorí v programoch INSYPO nevyužívajú časti SKLADY a FAKTÚRY). Pri využití tejto novej funkcie cez ShiftF5 sa už kód DPH smerujúci do TAB A2 pri zázname položky salda NEUVÁDZA (v prípade, že na doklade sú len položky patriace pod prenos daňovej povinnosti)
V prípade,že sa NEPOUŽIJE funkcia ShiftF5-položkový zápis do TAB A2/C1 a faktúra patrí pod režim prenosu daňovej povinnosti (napr.stavebná činnosť) - naďalej je potrebné uvádzať kód DPH smerujúci daný doklad do TAB A2.

UČTO
-Kontrolný výkaz DPH
- v súvislosti s doplnením funkcie priameho položkového záznamu do TAB A2,C1 v salde doplnené aj napĺňanie KV DPH do TAB A2 a C1 z položkového súboru salda.Štandartne sa takto zaznamenané položky automaticky prenesú do TAB A2 KVDPH,ak je zadané aj číslo povodného dokladu tak sa prenesú do TAB C1.
- Do XML súboru všetkých učtovných uzávierok v podvojnom učte sa doplňuje do hlavičky uzávierky aj:
- číslo telefónu firmy
- označenie obch.registra a číslo zápisu obch.registra
- v programe INSYPOJ - opravená tlač výkazu DPH do PDF formulára pre rok 2018

SKLADY
- Pre platcov DPH doplnená možnosť automatickej zmeny kódu DPH pri predaji na faktúru pre položky označené pre prenos daň.povinnosti pre odberateľa ktorého sa týka prenos daňovej povinnosti (platiteľ DPH so slovenským IčDPH)
- Vo vstupoch skladov v časti Údržba podsystému zásob ,
v podponuke 1-Údržba skladu doplnená ponuka:
P- Označenie položiek skladu pre PRENOS DAŇ.POVINNOSTI
v podponuke 2- Parametre zásob doplnená ponuka:
7-Doplnenie kódu DPH pre automatickú zmenu kódu DPH pri predaji na faktúru pre položky označené v sklade
ako položky pre prenos daňovej povinnosti (pri predaji platcovi DPH so slovenským IčDPH)

MZDY
- Ročné zúčtovanie preddavkov
- po vytvorení potvrdenia sa najprv zobrazuje: Meno pracovníka až potom Priezvisko a Titul
- aktualizovaný PDF formulár PotvZdan.pdf - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely
vyhlásenia o darovaní 2% alebo 3% podla aktuálneho vzoru z Finančnej správy
-POTVRDENIE o zdaniteľnej mzde - údaj MesiacOd,ktorý sa naplňuje podla Dátumu nástupu zo súboru zamestnancov sa tento
údaj upraví podla testu existencie príslušného mesiaca v mzdovom liste (napr. ak v súbore zamestnancov je Dátum
nástupu mesiac napr.07 , ale údaje v mzd.liste sú aj v mesiacoch 01 az 06, upraví sa údaj MesiacOd na 01)
- ROČNÉ HLÁSENIE pre FS
- u zamestnancov,ktorým sa robilo ročné zúčtovanie sa údaj Počet mesiacov v časti V. riadku 11 vypočíta ako podiel
celkovej sumy daňového bonusu a aktuálnej hodnoty pre mesačný bonus v danom roku (napr. ak bol čerpaný bonus celý
rok na dve deti , tak do počtu mesiacov daňového bonusu sa naplní číslo 24)

KONIEC ROKA
INSYPOJ - pri vytvorení daňového priznania TYP B s výberom paušálnych výdavkov možno zadať odvod na sociálne a zdravotné
poistenie osobitne aj s naplnením riadkov 11 a 13 PRÍLOHY č.3
INSYPOP - v programe FS eDane/WIN finančná správa doplnila aj DP PO za rok 2017, v súvislosti s tým doplnené
automatické vyvolanie DP PO za rok 2017 v eDane/Win

ARCHIVÁCIA
- Zrušenie obnovy z diskety