Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Od obdobia 07/2021 sú pre daňový bonus na dieťa 3 hladiny nasledovne:
pre dieťa do 6 rokov suma 46.44 eur (2 *23.22 eur)
dieťa od 6 do 15 rokov suma 39.47 eur (1.7*23.22 eur)
dieťa nad 15 rokov suma 23.22 eur (1 *23.22 eur)

Od obdobia 01/2022 sa koeficient pre 6 až 15 rokov bude meniť na 1.85*základnej sumy DB pre rok 2022

UPOZORNENIE:
- Pred výpočtom miezd za obdobie 07/2021 je potrebné v časti:
Súbor zamestnancov - základne údaje v riadku Počet vyživovaných detí vyplniť v prípade potreby údaj Počet
vyživovaných detí vo veku 6 až 15 rokov (pre tieto deti sa od 07/2021 do 12/2021 počíta s výškou 1.7 násobku
daňového bonusu)

- V časti odoslanie Výplatnej listiny emailom je možné každému zamestnancovi doplniť HESLO, v tomto prípade sa neodosiela
výplatná listina ako štandartne PDF súbor (bez hesla),ale ako ZIP zaheslovaný súbor. V ponuke Zoznam emailových adries
pre výplatné listiny je možné cez F6 poslať zamestnancovi email s oznámením jeho hesla pre otvorenie zaheslovanej
výplatnej listiny

- Registračný list pre Sociálnu poistovňu - od 19.5.2021 sa mení štruktúra Registračného listu RL.XML , je potrebné
nainštalovať poslednú verziu INSYPO programov, v reg.liste do dovodu prerušenia doplnené kódy 10 až 13
- Do registračného listu (RL.XML) pre Soc.poisťovňu, rodné priezvisko sa zapisuje len vtedy, ak zamestnanec je cudzinec.

- POTVRDENIE o zdaniteľnej mzde - úprava rozpočítania sumárneho daňového bonusu na jednotlivé deti podľa dátumu narodenia
(od 07/2021 3 hladiny DB)

UČTO
DPH
- Oprava vo výkaze DPH pre rok >= 2021 - pri mesačných platcoch u ktorých vznikol nadmerný odpočet , sa po otázke:
MESAČNÝ PLATCA - vznikol nadmerny odpočet - splnené podmienky pre odpočet podľa $79ods.2 ?
sa pri odpovedi ANO NENASTAVIL riadok Splnené podmienky $79 ods.2 na ANO (x)

- Úprava programu - zrýchlenie v časti VYTVORENIE DENNÍKA v súbehu pre starý rok