Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu
- úprava vytvorenia súboru VÝKAZ.xml pre pravidelný príjem pre Sociálnu poisťovňu.
Podľa DODATOČNÝCH INFORMÁCIÍ je v programe upravené vytvorenie XML súboru pre dochodcu a invalida (> 70% prac.neschopnosti)
zamestnaných na pravidelný pracovný pomer (takže nie na dohodu resp. nepravidelný príjem) aj napriek tomu, že tieto kategórie neplatia do
fondu zamestnanosti za firmu, je potrebné platiť 0.5% do nového fondu pre kurzarbeit.
Túto situáciu je v programoch INSYPO potrebné riešiť nasledovne:
- V súbore zamestnancov je potrebné u týchto zamestnancov nastaviť:
Blokovať kurzarbeit na N (neblokovať t.j. odvádzať)
- V príslušnom druhu mzdy vyplácanom pre tieto kategórie nastaviť odvod do fondu zamestnanosti za firmu na hodnotu 1 - t.j. odvádzať a
v zozname kategórií ktorú použijeme pre týchto zamestnancov nastaviť v stĺci BLOKOVAŤ fond zamestnanosti za firmu na hodnotu B ,t.j. blokovať.
Výsledkom bude, že u týchto zamestnancov odvod do fondu zamestnanosti za firmu bude nula, ale odvod do fondu pre kurzarbeit bude hodnota
0.5% z vymeriavacie základu do fondu zamestnanosti

- Mesačný výkaz pre zdrav.poistovne - do údaja právna forma (tag NOTICE
v XML) sa naplní FO pre fyzickú osobu a PO pre práv.osobu

- POTVRDENIE O ZDAN.MZDE - úprava rozpočítania celkovej sumy daňového bonusu na deti podľa veku deti pre rok 2022

- V multiverzii je možné zapísať ročný kalendár do súboru, a v inej firme tento ročný kalendár načítať. Takto stačí ročný kalendár zapísať len
v jednej firme.

FAKTÚRY + PLAT.PRÍKAZY
- Tlač QR kódu na faktúre a pri plat.príkaze s QR kódami - upravený dátum splatnosti, dátum splatnosti je vždy dátum nasnímania QR
kódu do aplikácie (dátum splatnosti z FA sa neberie do úvahy, ak je potreba tak v aplikácii po nasnímaní sa dá zmeniť dátum splatnosti v smartfóne)

BYTSPOL
- MODELOVANIE predpisu:
- v ponuke Návrh nového predpisu a ShiftF5: Výpočet nového predpisu v ponuke 1-... z ročného vyúčtovania : je doplnená možnosť zvýšenia(+)/
zníženia(-) vypočítanej hodnoty z ročného vyúčtovania (ponechanie 0 % :
výpočet len z ročného vyuúčtovania bez navýšenia/zníženia)