Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

SKLADY

- Od 1.7.2022 podľa novely zákona o cenách dochádza pri predaji za hotovosť k ZAOKRÚHLOVANIU celkovej sumy na 5 centov. Tým sa ovplyvní len celková suma k úhrade , pre platcov DPH rozpis základu dane a DPH sa nemení. V programoch INSYPO sa pri predaji za hotovosť zo skladu (normálny aj zjednodušený predaj) sa podľa dátumu predaja ak je dátum >= 1.7.2022 sa zaokrúhli celková suma pokladničnej potvrdenky na 5 centov a na pokladničnej potvrdenke sa objaví aj hodnota ZAOKRÚHLENIE. Takisto pri predaji za hotovosť sa v tomto prípade po ukončení záznamu poklad. potvrdenky objaví na obrazovke zaokrúhlená hodnota (pre správne vydanie hotovosti)
Pre užívateľov ,ktorí používajú pri predaji za hotovosť (a tiež pri úhrade faktúry za hotovosť) fiškálny modul EasyPos.eKasa alebo VAROS.eKasa je potrebné sa kontaktovať s firmou, ktorá inštalovala fiškálny modul.
Je potrebné aby táto firma preinštalovala potrebný software pre eKasu a nastavila fiškálne moduly tak, aby ZAOKRÚHLENIE na 5 centov zabezpečil
príslušný fiškálny modul.

MZDY
- Od 1.7.2022 dochádza k úprave vo výpočte DAŇOVÉHO BONUSU na deti. (uplatní sa prvýkrat pri výplate za mesiac JÚL 2022 v auguste 2022)
Od 1.7.2022 do 31.12.2022 je suma daňového bonusu pre dieťa ktoré dovŕšilo 15 rokov: 40 eur a pre dieťa koré nedovŕšilo 15 rokov veku: 70 eur.
Od 1.7.2022 do konca roka však platí aj ustanovenie, ktoré upravuje, že aj po tomto dátume je možné postupovať sposobom výpočtu daňového bonusu, ktorý bol učinný do 30.6.2022, ak je tento starší sposob výpočtu pre daňovníka VÝHODNEJŠÍ.

Od 1.7.2022 sa už podmienka dosiahnutia zdanitelných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy NEUPLATNUJE , ale zavádza sa OBMEDZENIE SUMY DAŇOÉHO BONUSU do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí.
Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového zakladu dane) z príjmov zo
závislej činnosti pri ročnom zúčtovaní za rok 2022 a pri mesačnom výpočte mzdy z čiastkoveho základu dane z príjmov zo závislej
činnosti (teda z hrubej mzdy zníženej o odvody zamestnanca) takto:

Počet detí ..... Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)

1 ................. 20%
2 ................. 27%
3 ................. 34%
4 ................. 41%
5 ................. 48%
6 a viac ....... 55%

Takže vo výplatách za mesiace júl až december 2022 sa najprv podľa počtu detí a s využitím nových hodnot daňového bonusu vypočíta výška celkového daňového bonusu aj prípadnym obmedzením výšky bonusu podľa hore uvedenej tabuľky a následne sa porovná takto vypočítaná hodnota bonusu s hodnotou, ktorá by sa získala výpočtom daňového bonusu podľa pravidiel platných do 30.6.2022. Na výplatnú listinu sa potom uplatní suma daňového bonusu, ktorá je pre daňovníka výhodnejšia. Z tohto dovodu je v súbore zamestnancov naďalej do konca roka potrebné mať správne údaje o deťoch rozčlenené podľa veku do 6 , 6-15 a nad 15 rokov, a až od roku 2023 sa budú už evidovať deti len
do 15 a nad 15 rokov.

SALDO
- Pri úhrade faktúr za hotovosť, ak dátum úhrady je > 1.7.2022 sa celková suma poklad.potvrdenky zaokrúhli na 5 cetov
- Pri načítani úhrady (typ vety 7,8) z DBF alebo z CSV, sa preberie aj hodnota cudzej meny úhrady