Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Úprava REGISTRAČNÉHO LISTU zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu (RL.xml) od 16.11.2021.
Z dovodu aplikácie novely od 1.1.2022 pre tzv. KurzArbeit bude pre pravidelný pracovný pomer povinné uvádzať v reg.liste jeden z nasledujúcich pomerov: pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, iný právny vzťah resp. zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.
Nová verzia reg.listu na webe Sociálnej poisťovne bude nasadená 16.11.2021 vo večerných hodinách, takže pokiaľ ešte dnes 16.11.2021 budete
vytvárať XML súbor pre reg.list SP v programoch INSYPO , tak novú verziu z www.insypo.sk inštalujte až 17.11.2021

- Pri prechode na nový rok, pri vyradení starých mzdových listov, sú vyradené aj staré výplatné pásky
- vo vytvorení DPF súboru zo súboru zamestnancov doplnené údaje: IBAN,Email,IČPV

DODÁVATELIA/ODBERATELIA
- Doplnená možnosť načítania a prehlad ZOZNAMU DAŇOVÝCH SUBJEKTOV z portálu Finančnej správy
- Pri editovaní resp. zázname nových dodav/odberatelov je možné prevziať údaje zo súboru načítaných daňových subjektov
- Úprava časti Kontrola a zápis IčDPH - zrýchlenie načítania a spracovania súboru zoznamu platcov DPH

UPOZORNENIE:
Upozorňujeme PLATCOV DPH, že do 30.11.2021 má každý subjekt, ktorý je platiteľom DPH povinnosť NAHLÁSIŤ všetky podnikateľské
bankové účty Finančnej správe. Túto povinnosť je možné splniť vyplnením formulára Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie
platiteľa v časti DPH na portály FS. FS od 16.11.2021 posiela predvyplnené oznámenia. Po prihlásení na portály FS v časti SPRÁVY,
história komunikácie, je možné nájsť predvyplnené oznámenie vo forme XML súboru. Tento súbor je možné uložiť v PC a následne
načítať vo vybranom formulári Oznámenie o používaných účtoch. Po načítaní je potrebné skontrolovať a prípadne doplniť nové resp.
zrušiť nepoužívané bankové účty.