Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
-VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu - doplnené vytvorenie XML súboru pre obdobie počnúc obdobím miezd 01.2023. Do XML súboru sa od 01.2023 doplňujú aj odpracované hodiny. Nápočet hodín do výkazu pre Soc.poisťovňu je možné ovplyvniť na vstupe miezd v ponuke Údržba systému v časti Nápočet miezd do odpracovaných dní a hodín.
Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa nespristúpnila možnosť podania Výkazu pre nepravidelný príjem za mesiac 12.2022 ani Výkazov pre pravidelný a nepravidelný príjem za mesiac 01.2023.
- Doplnený nový druh mzdy: 47 Minimálne zdravotné poistenie-dopočet
- Výkaz pre zdrav.poisťovne - doplnený nápočet Druhu mzdy: Dopočet min.zdr. odvodov, upravené aj vytvorenie TXT a XML súboru pre podanie pre obdobie miezd počnúc januárom 2023. Výkazy zatiaľ zdravotné poisťovne nezapracovali a nie je možné ich testovat priamo na stránkach zdrav.poisťovní.
- DOPOČET MINIMÁLNYCH ZDRAVOTNÝCH ODVODOV od obdobia 01.2023:
Od 1.1.2023 sa v prípade,že celkový odvod za pracovníka (za zamestnanca+ odvod za firmu) nedosiahne minimálnu hodnotu 32.81 eur (14% zo živ.minima 234.42 eur) je potrebné odviesť túto minimálnu sumu. Toto sa netýka napr. poistencov štátu (dochodcovia,studenti),
invalid.zamestnancov. V prípade,že zamestnanec má viacero pracovných pomerov napr. má hlavný prac.pomer a napr. dohodu s nízkym zárobkom, tak je potrebné aby zamestnanec v prac.pomere na dohodu podpísal tzv. NEUPLATNOVANIE MINIMÁLNEHO DOPOČTU ... (priamo v programe vo výstupoch Zdrav.poistovne) Po obdržaní takéhoto Vyhlásenia je potrebné vo výstupoch pre zdrav.poistovne v ponuke NASTAVENIE NEUPLATŇOVANIA pre konkrétneho zamestnaca údaj NEUPLATNIŤ nastaviť na hodnotu A (Áno).
Takže minimály dopočet zdrav.odvodov sa bude týkat len zamestnanca,ktorý má jediný pracovny pomer (a neplatí pre neho výnimka napr dochodca,študent,...) a v tomto jedinom pracovnom pomere nedosahuje minimálny odvod spolu za pracovníka a firmu 32.81 eur.
Program momentálne tento dopočet nerobí automaticky,po výpočte vypl.listiny ak za príslušného zamestnanca nedosiahne tento minimálny odvod , je potrebné zaznamenať ručne kladný rozdiel medzi 32.81 a odvodu zamestnaca+firmy na druh mzdy: Min.zdrav.poistenie-dopočet. Predpokladáme, že takýchto prípadov bude minimum.

- aktualizovaný PDF formulár pre: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2022 (MzZiadRZ.pdf)
- POTVRDENIE o zdan.mzde za rok 2022 - upravené podľa poslednej verzie pre rok 2022 z FinSpravy,doplnených 6 údajov - daň.bonus na deti za jednotlivé mesiace 7,8,9,10,11,12 za všetky deti sumárne,aktualizovaný aj formulár PotZdPr2.pdf
- doplnené vytvorenie súboru DPFOA.xml pre podanie priznania TypA za rok 2022
- doplnená tlač do PDF formulára priznania TypA

KONIEC ROKA
- doplnená tlač do PDF formulára priznania Typ PO-právnicke osoby
- doplnené vytvorenie súboru DPPO.xml pre podanie priznania TypPO za rok 2022
- doplnená tlač do PDF formulara priznania TypB pre fyzické osoby
- doplnené vytvorenie suboru DPFO.xml pre podanie priznania TypB za rok 2022
- Daň.priznania za rok 2022 sú dostupné na webe Fin.správy , v eDane/Java , v eDane/WIN len daň.priznanie PO

PLAT.PRÍKAZY
- Vytvorenie plat.prikazu z miezd - od 01/2023 sa pri výbere ponúka aj možnosť zadania druhu mzdy pre Min.dopočet pre zdrav.poistenie (napočíta sa do odvodu pre príslušnú poisťovňu)