Skočiť na hlavný obsah

Program Informačný systém podnikateĺov umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách:
-podvojné učtovníctvo;
-jednoduché učtovníctvo.
Učtovnú osnovu resp. peňažný denník každý definuje pre seba. V prípade, že užívatel je platitelom dane z pridanej hodnoty (DPH), program jednoduchým spôsobom umožňuje evidovať potrebné údaje pre výkaz DPH a KvDPH. V prípade, že užívatel nie je platiťeľom DPH program nežiada údaje pre evidenciu DPH. Vstupné údaje s okamžitou kontrolou sú zaznamenané len na jednom mieste a sú automaticky prenesené do všetkých prehľadov a výstupov.

Program je možné prevádzkovať na počítačoch s operačným systémom Windows (11/10/8.1/...). Verzia operačného systému Windows môže byť 32 alebo 64 bitová. Ovládanie programu je s výberom ponúk. Pri každej ponuke s tlačením klávesy F1 sa zobrazí príslušná časť dokumentácie. Program funguje aj v sieti LAN.

Účtovníctvo: V tejto časti sú zaznamenané účtovné operácie priamo do účtovných kníh. Záznam sa robí priamo zadávaním účtov alebo cez dopredu pripravené účtovné prípady. Do účtovných prehľadov sú automaticky preberané údaje aj z ostatných evidencií. Účtovné prehľady sú nasledovné:
-denník vstupných dokladov;
-obraty učtov;
-hlavná kniha;
-prehlad učtov resp. peňažný denník;
-výsledovka;
-súvaha;
-prehlad nákladov a výnosov.
-elektronické odosielanie výkazov a priznaní pre Daňový úrad
-štatistické výkazy

Saldo: Prijaté (záväzky) a odoslané (pohľadávky) faktúry resp. ostatné záväzky a pohľadávky sú evidované v tejto časti. Vo výstupných prehľadoch je stále aktuálny stav neuhradených a uhradených položiek. Úhrada môže byť aj čiastočná. Odoslané faktúry môžu byť automaticky zaevidované z časti "Fakturácia" a prijaté faktúry z časti "Objednávky".

Mzdy: Pre zamestnancov sa dá vypočítať hrubé a čisté mzdy s automatickým výpočtom preddavkov na daň z príjmu a zákonného poistenia. Z vyplatených miezd je vedený mzdový list. Táto časť programu ďalej umožňuje automatický výpočet priemerov, evidenciu nemocenských dávok, ročné zúčtovania, tlač a elektronické odoslanie výkazov pre poisťovne a pre Daňový úrad.

Hmotný a nehmotný majetok: Evidovanie hmotného a nehmotného majetku s možnosťou počítania odpisov.

Objednávky: Vystavovať, evidovať, potvrdiť, stornovať a realizovať pre dodávateľov resp. odberateľov sa dá v tejto časti. Realizované objednávky môžu byť automaticky prijaté resp. vydané zo skladu. Došlé faktúry zaevidované v tejto časti môžu byť automaticky evidované ako záväzky v časti "Saldo". Stále je aktuálny stav o všetkých objednávkach a v prípade že užívateľ zadá normatívny resp. minimálny stav položiek, potom sa dá sledovať podnormatívne a podminimálne stavy. Načítanie elektronických objednávok.

Sklady: Evidovanie príjmu a výdaja na skladoch a prevody medzi skladmi je uskutočnené v tejto časti. Pri výdaji na faktúru je vystavený dodací list a v časti "Fakturácia" je možné vystavovať faktúru za každý alebo za viac dodacích listov. Pri výdaji za hotové je vystavená pokladničná potvrdenka. Program podporuje fiškálne moduly EasyPos.eKasa a VAROS eKasa pre evidenciu tržieb pomocou pokladnice.

Fakturácia: Faktúry je možné vystavovať z tých položiek ktoré boli vydané v časti "Sklady" pre odberateľa na faktúru. V prípade že užívateľ neeviduje sklady alebo vystavuje faktúry bez výdaja zo skladu je to tiež možné. Vystavené faktúry sa dá automaticky zaevidovať medzi pohľadávky do "Salda". Faktúry je možné zapísať do XML resp. EDI súboru.

Drobný hmotný majetok (DHM): Evidovanie drobného hmotného majetku. Výdaj zo skladu pre spotrebu je evidovaný medzi drobným hmotným majetkom.

Zakázky: V prípade že užívateľ chce vedieť ziskovosť na zákazkách musí pri všetkých nákladových a výnosových dokladoch zaznamenať aj číslo zákazky. Číslo zákazky môže predstavovať konkrétnu zákazku, stredisko, činnosť alebo inú kalkulačnú jednotku.

Výroba podľa normy: Na základe vytvorených receptov - noriem pre jednotlivé výrobky je možné sledovať výrobu s automatickým previazaním na sklad t.j s odpisovaním jednotlivých položiek zo skladu a s príjmom hotových výrobkov na sklad. Je možné modelovať výrobu aj tak, že sklad ostane nezmenený. Jednotlivé normy môžu obsahovať už existujúce normy - podvýrobky.

Platobné príkazy: Z neuhradených záväzkov, z miezd a zo stálych platobných príkazov je možné vytvárať pre banky platobné príkazy. Platobné príkazy je možné zapisovať aj do súborov, ktoré sú vstupné súbory pre "Internetbanking".

Evidovanie zvierat: Užívateľ ktorý podniká v poľnohospodárstve a chová zvieratá, môže ich evidovať v tejto časti. Program umožňuje automatický výpočet krmných dní.

Počítačová sekretárka: Záznam adresára a hľadanie v ňom, evidovanie došlej a odoslanej pošty, evidovanie úloh a zákonov, písanie dopisov pre vybrané adresy.

Evidovanie dopravy: Evidovanie plánovaných a uskutočnených jázd aút do rôznych cielových miest. Obsahuje elektronické odosielanie priznania motorových vozidiel pre DÚ.

Pre odskúšanie nainštalujte program z ponuky Inštalovanie

Cenník

V prípade Vášho záujmu o kúpu programu pošlite objednávku s identifikačnými údajmi Vašej firmy.