Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
 • Informačný systém podnikateľov

  Program Informačný systém podnikateĺov (INSYPO) umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách: -podvojné učtovníctvo; -jednoduché učtovníctvo...

  Popis
 • Bytové spoločenstvo

  Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu...

  Popis
 • Výstupy pre inštitúcie

  Automatické výstupy vo forme XML resp. PDF pre Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, banky, atď.

  Popis
slider image

06.03.2023

MZDY
- Prehľad - odvody pre zdrav.poisťovne - za aktuálne obdobie a taktiež za obdobie od - do doplnený údaj:
Dopočet zdrav.odvodov (aj v sumáre pre poisťovňu resp. celkom za firmu)
- V ponuke Prehľad odvodov od-do pre zdravotné poistenie doplnený okrem stĺpca min.dopočet zdr.odvodov aj súčet zdrav.odvodov za zamestnanca (odvod zamestnanca+dopočet min.odvodov)
- v prehľade POTVRDENIE o ZDANITELNEJ MZDE pre rok 2023 sa do riadku:
02 Poistné a príspevky celkom a do riadku: 02b z toho zdravotné poistenie napočítavá aj DOPOČET zdrav.poistenia

10.02.2023

PLATOBNÉ PRÍKAZY
V podvojnom učtovníctve INSYPOP - oprava pri výbere z miezd - pri viacerých poisťovniach mohlo niekedy vypísať: Nenatriedený MzdList
KONIEC ROKA
- V jednoduchom učtovníctve INSYPOJ - učtovná uzávierka pre NEZISKOVKY - upravená na eurocenty
MZDY
- Výkaz pre zdravotné poisťovne - na opise prílohy doplnený údaj Bez dopočtu ? a suma DOPOČTU a tiež v sumároch
SALDO
- Pri prehladoch vyhodená podmienka > '3112' (Pri dátume do 31.12 nezobrazovali niektoré súčty)

02.02.2023

MZDY
- Výkaz pre zdrav.poisťovne - upravený súbor XML pre podanie výkazov od obdobia miezd 01.2023 (hodnota TRUE nahradená 1 , FALSE nahradená 0)
- upravený PDF formulár MzZiadRZ.pdf - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022 (Dátum a miesto bola osobitná strana)
Upozornenie:
- K dnešnému dňu na portály Finančnej správy zatiaľ nie je možné podať ROČNÉ HLÁSENIE za rok 2022 (po zverejnení štruktúry XML súboru bude vytvorenie XML súboru následne doplnené aj do programov INSYPO)

17.01.2023

MZDY
-VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu - doplnené vytvorenie XML súboru pre obdobie počnúc obdobím miezd 01.2023. Do XML súboru sa od 01.2023 doplňujú aj odpracované hodiny. Nápočet hodín do výkazu pre Soc.poisťovňu je možné ovplyvniť na vstupe miezd v ponuke Údržba systému v časti Nápočet miezd do odpracovaných dní a hodín.
Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa nespristúpnila možnosť podania Výkazu pre nepravidelný príjem za mesiac 12.2022 ani Výkazov pre pravidelný a nepravidelný príjem za mesiac 01.2023.

14.12.2022

MZDY
- Nový registračný list RL.XML pre Sociálnu poisťovňu (od 14.12.2022 sa mení štruktúra registračného listu na webe Soc.poistovne)
- v ponuke Vstupy -> MZDY -> Súbor zamestnancov -> Personalistika:
aktualizovaný formulár Vyhlásenie o odvodovej uľave dôchodcov a pridaný nový formulár Vyhlásenie o odvodovej úľave študentov
(pre zamestnacov,u ktorých uplatnenie ODVODOVEJ ÚLAVY pokračuje aj v mesiaci január 2023 je potrebné aby podpísali tieto

12.09.2022

eDANE/Java
-Finančná správa aktualizovala program eDANE/Java, v súvislosti s tým bolo upravené vyvolanie programu
eDANE/Java z programov INSYPO.

25.07.2022

FAKTÚRY
- V aktualizácii odberateľov vo Faktúrach sa dá nastaviť okrem FORMY ÚHRADY aj preddefinovaný SPOSOB ZAOKRÚHLENIA faktúry (má prednosť pred globálnym nastavením zaokrúhľovania faktúry)
- REPORTS faktúra - ak je v hlavičke faktúry nastavené ZAOKRÚHLOVANIE=3 (na 5 centov), vypíše sa aj hodnota Zaokrúhlenia (ak je rôzna od 0)

27.06.2022

SKLADY
- Od 1.7.2022 podľa novely zákona o cenách dochádza pri predaji za hotovosť k ZAOKRÚHLOVANIU celkovej sumy na 5 centov. Tým sa ovplyvní len celková suma k úhrade , pre platcov DPH rozpis základu dane a DPH sa nemení. V programoch INSYPO sa pri predaji za hotovosť zo skladu (normálny aj zjednodušený predaj) sa podľa dátumu predaja ak je dátum >= 1.7.2022 sa zaokrúhli celková suma pokladničnej potvrdenky na 5 centov a na pokladničnej potvrdenke sa objaví aj hodnota ZAOKRÚHLENIE.

20.04.2022

MZDY
VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu
- úprava vytvorenia súboru VYKAZ.xml pre Sociálnu poisťovňu:
upravená hlavička v súbore XML pre prípad, že existujú zamestnanci, ktorí majú povinnosť platiť do fondu pre kurzarbeit, ale v príslušnom mesiaci
je celkový odvod za firmu do fondu kurzarbeit nulový. (napr. prípad, že zamestnanec je celý mesiac na materskej a ostatní sú zamestnaní na dohodu)